Nawigacja

 • Strona główna

Treść strony

AKTUALNOŚCI


 

Ogłoszenie o zatwierdzeniu taryfy na 2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach

uprzejmie informuje, że dnia 04.06.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017, poz 328 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RET.070.66.2018.PK w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ziębice na okres 3 lat.

Opublikowana taryfa wchodzi w życie z dn. 12.06.2018r


 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Ziębicach

________________________________________________________________________________________________________________

 

ceny usług i opłaty obowiązujące od 12.06.2018 r.

 

I. Dostawa wody na terenie działalności Spółki dla niżej wymienionych odbiorców:

1. Zaopatrzenie ludności i inni odbiorcy………………………………………..3,85 zł/m³ pobranej wody,

II. Odbiór ścieków z terenu działalności Spółki ……………………....…….6,85 zł/m³ odebranych ścieków,

 

III. Opłata stała                                                                                                             

1. za okres rozliczeniowy na każdy punkt dostawy wody ...……………………………….. 5,00 zł

2. za okres rozliczeniowy na każdy punkt zrzutu ścieków ……………....……………….... 5,00 zł

 

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania

ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 

1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

 

L.p.

Wskaźnik zanieczyszczeń

Dopuszczalna wartość

Jednostka

1

BZT5

1000

mgO2/dm3

2

CHZT

2500

mgO2/dm3

3

Zawiesina

300

mg/dm3

4

Azot ogólny

100

mgN-NH4/dm3

5

Fosfor ogólny

12

mgP/dm3

 

2. Stawki jednostkowe za przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

 

L.p.

Wskaźnik zanieczyszczeń

Przekroczenia

1

BZTmgO2/dm3

1000-1200

1200-1500

1500-2000

2000-3000

pow. 3000

2

CHZT mgO2/dm3

2500-3000

3000-3750

3750-5000

5000-7500

pow. 7500

3

Zawiesina mg/dm3

300-360

360-450

450-600

600-900

pow. 900

4

Azot ogólny  mgN-NH4/dm3

100-120

120-150

150-200

200-300

pow. 300

5

Fosfor ogólny mgP/dm3

12-15

15-18

18-24

24-36

pow. 36

6

Opłata zł netto

0,92 zł

1,22 zł

2,50 zł

4,00 zł

Zamknięcie przyłącza

W/w ceny jednostkowe zwiększa się o należny podatek VAT.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Ziębice 06.2018 r.

 

 

 • opublikował: jurek
  data publikacji: 2018-06-08 13:11
 • zmodyfikował: jurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-08 13:42

UWAGA

Informujemy, że pracownicy ZWiK Sp. z o.o. w Ziębicach posiadają legitymacje służbowe i są upoważnieni do wykonywania czynności związanych z obsługą urządzeń wod. - kan. eksploatowanych przez przedsiębiorstwo.

Prosimy wymagać od osób domagających się dostępu do urządzeń wod. - kan. okazania legitymacji służbowej ZWiK Sp. z o.o. w Ziębicach. Osoby bez legitymacji nie mogą być traktowane jako przedstawiciele przedsiębiorstwa i odbiorca usług ma prawo odmówić im dostępu do urządzeń wod. - kan.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią § 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz 747  2001 r. wraz z póź. zm.) odbiorca usług zobowiązany jest do udostępnienia przedstawicielowi ZWiK Sp. z o.o. w Ziębicach wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń odbiorcy w celu wykonywania czynności związanych z urządzeniami przedsiębiorstwa, kóre znajdują się na terenie odbiorcy.

​Poniżej zamieszczamy wzór legitymacji. Legitymacja winna posiadać: imię i nazwisko pracownika oraz pieczęć zakładu z datą ważności legitymacji

 

Wzór legitymacji służbowej ZWiK Sp. z o.o.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-12 10:36
 • zmodyfikował: jurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-08 13:03

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-05-30 11:36

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach Sp. z o.o.

Spółka ma na celu bieżące i nieprzerwane świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia Odbiorców w wodę i odprowadzenie ścieków.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 • zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę pitną PKD3600Z
 • odbiór ścieków i ich oczyszczanie PKD3700Z
 • eksploatacja w miastach i wsiach sieci wodociągowej i urzadzeń do produkcji i uzdatniania wody PKD3600Z
 • eksploatacja w miastach i wsiach zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych związanych z oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków PKD3700Z
 • eksploatacja ujęć wody PKD3600Z
 • konserwacja i renowacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych PKD4322Z
 • wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych PKD4322Z
 • prowadzenie działalności usługowej w branży wodno-kanalizacyjnej, zwłaszcza wykonywanie robót remontowych, inwestycyjnych, projektowych, prowadzenie nadzoru PKD4322Z
 • prowadzenie usług transportowych i pracy sprzętu PKD4920Z
 • unieszkodliwianie odpadów PKD3700Z, a w tym składowanie na odpowiednio przygotowanych składowisk, kompostowania, zastosowanie innych technologii oraz eksploatacji budynków i budowli związanych z unieszkodliwianiem odpadów.
 • prowadzenie działalności handlowej wyrobów produkcji obcej, w szczególności materiałami z zakresu wodno-kanalizacyjnych, PKD4669Z
 • wynajem maszyn i urządzeń budowlanych PKD7732Z
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-07 08:24
 • zmodyfikował: jurek
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-08 13:46

Z końcem kwietnia na oczyszczalni ścieków w Ziębicach została oddana do użytku automatyczna stacja zlewcza

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-05-30 12:10
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2016-05-30 12:15
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2016-05-30 13:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 91177
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-08 13:46

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 262772
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-11 22:44

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl